Diagnoza

 

Terapia 

 

Profilaktyka  

 

 

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje

Publikacje

Zarządzanie ryzykiem w działalności marketingowej

Jakkolwiek zarządzanie ryzykiem zyskało wiele zastosowań, jak np. w sferze finansów, informatyce, to trudno doszukać się całościowych rozwiązań w ramach marketingu. Wynika to z pojmowania ryzyka w sferze marketingu w kategoriach nie tylko zagrożenia, ale i szansy. Wzrost ryzyka w działalności przedsiębiorstwa uprawnia jednak do próby wykorzystania zarządzania ryzykiem w działalności marketingowej. Proces zarządzania  ryzykiem obejmuje następujące etapy: diagnoza, terapia, profilaktyka.  

Diagnoza obejmuje identyfikację i ocenę ryzyka. Etap terapii to ustalenie środków postępowania z ryzykiem. Faza profilaktyki rozpoczyna się kontrolą, a dopełniana jest  działaniami prewencyjnymi.

Szeroki zakres problematyki marketingowej powoduje wielość stosowanych interpretacji. Proponowana analiza nawiązuje do koncepcji marketing - mix. Wykorzystane zostają się więc cztery kategorie tematyczne: produkt, cena, promocja i dystrybucja. Na tej podstawie można również grupować cele formułowane w sferze marketingu.

Profil analizy odpowiada logice umożliwiającej osiągnięcie efektywności ekonomicznej. Najpierw analizie poddana zostanie sfera produktu. Rozpoczęcie działalności wymaga wprowadzenia nowego produktu na rynek. W dalszej kolejności zasadnym jest ustalić wysokość marż. Rozważania skupią się zatem na polityce cen. Następnie należy poinformować o istnieniu produktu. Scharakteryzowana zatem zostanie reklama. Zwieńczeniem tak pojmowanego procesu jest dostarczenie produktu na rynek. Dociekania skoncentrują się więc na sferze dystrybucji.

Więcej (...)   napisz na adres audytryzyka@op.pl

 

Korzystanie z publikacji musi respektować przepisy prawa autorskiego. Przy odwoływaniu się do treści publikacji należy podać dokładne źródło. 
   

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje