Diagnoza

Terapia 

Profilaktyka  

 

 

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje

 

Publikacje

Zarządzanie ryzykiem - geneza i kierunki analiz. 
W sposobie podejścia do zarządzania ryzykiem wyróżnić można dwie tendencje. Pierwsza, a zarazem najstarsza wywodząca się z obszaru angielskojęzycznego polega na traktowaniu zarządzania ryzykiem jako synonimu zarządzania ubezpieczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem metod transferu ryzyka poprzez ubezpieczenie . Pierwotnie więc, zarządzanie ryzykiem pojawiło się w literaturze amerykańskiej. Traktowano je również jako element zarządzania ubezpieczeniami (risk insurance management) ograniczając sferę zainteresowań do ryzyka podlegającego ubezpieczeniu przez organizacje zewnętrzne .
Druga, bardziej kompleksowa tendencja, bliższa spojrzeniu z perspektywy europejskiej traktuje zarządzanie ryzykiem jako część zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Zgodnie z podanym, historycznie ugruntowanym rozróżnieniem, można sformułować dwie definicje zarządzania ryzykiem. 
Zarządzanie ryzykiem jako risk management (rozwinięte szczególnie w USA) oznacza kształtowanie polityki ryzyka w celu możliwie korzystnego pokrycia ryzyka przez ubezpieczenie oraz obniżkę kosztów związanych z opłacaniem składek ubezpieczeniowych przez stosowanie środków zapobiegających powstaniu szkody . 
Risiko management to (rozwinięta przede wszystkim w obszarze niemieckojęzycznym) koncepcja, która zakłada traktowanie ryzyka towarzyszącego procesowi decyzyjnemu w przedsiębiorstwie jako integralnej część zarządzania .
Historyczne, źródło zarządzania ryzykiem powoduje, że zarówno w literaturze amerykańskiej jak i niemieckojęzycznej występuje podział na ryzyko czyste i spekulatywne. Ryzyko czyste to takie, które podlega ubezpieczeniu, zaś działalność, której nie można ubezpieczyć jest domeną ryzyka spekulatywnego. 
W Polsce badania nad zarządzaniem ryzykiem, rozpoczęte stosunkowo niedawno, cechuje niewielka liczba opracowań, w ramach dwóch nurtów: a) zarządzania ryzykiem spekulatywnym (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjnych zarządzania przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka), b) zarządzania ryzykiem czystym (koncentrującego się na dostępnych metodach manipulowania ryzykiem i ich zastosowaniach).
W rozwinięciu poczynionych uwag dotyczących genezy i nurtów zarządzania ryzykiem, należy wspomnieć o venture management - zarządzaniu przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka (np. zarządzanie przedsięwzięciami venture capital). Obszarem zainteresowania są w tym przypadku przedsięwzięcie innowacyjne, o wysokim stopniu ryzyka, ale stwarzające szanse sukcesu. W analizowanej opcji, inwestorem są towarzystwa venture capital, które wykupują udziały w przedsiębiorstwach, nie posiadających odpowiednich środków kapitałowych. Po ustalonym okresie czasu (co najmniej kilka lat) towarzystwo venture capital, stara się zrealizować zyski poprzez sprzedaż zakupionych wcześniej udziałów. Towarzystwo venture capital rezerwuje sobie prawo m.in. do ingerencji w sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Finansowanie poprzez venture capital stało się szczególnie popularne w dobie intensywnego rozwoju przedsiębiorstw sektora tzw. New Economy.
W ramach zarządzania ryzykiem rozwinięto standardy

Zarządzaniem ryzykiem stoi przed nowymi wyzwaniami związanymi ze wzrostem znaczenia sieci. Rosnąca wspołzalezność i stopień powiązań zwiększa ryzyko transmisji zakłóceń. Odzwierciedleniem wzrostu zainteresowań tym zagadnieniem jest rozwój zarządzania ryzykiem w ramach łańucha dostaw (ang. Supply Chain Risk Management).

Dr S. Wyciślak 

Źródła
Haller M.: Risiko Management - Eckpunkte eines intergrierten Konzepts. W: Schriften zur Unternehmensführung. Band 33. Wiesbaden: 1986

Korzystanie z publikacji musi respektować przepisy prawa autorskiego. Przy odwoływaniu się do treści publikacji należy podać dokładne źródło. 
   

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje