Diagnoza

Terapia 

Profilaktyka  

 

 

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje

 

Publikacje

Zarządzanie ryzykiem - ujęcie definicyjne 

Zarządzanie ryzykiem jest przyrównane do zarządzania stanami niepewnymi. Oznacza to przygotowywanie odpowiedzi na zjawiska nietypowe lub splot wydarzeń niezwykłych, które mogłyby zaistnieć . 
Zarządzanie ryzykiem bywa też pojmowane jako jedna z metod zarządzania w warunkach zmiany. W takim ujęciu, zarządzanie ryzykiem charakteryzowane jest jako odnoszące się do sytuacji nowych, w których można określić prawdopodobieństwo sukcesu lub porażki . 
Zarządzanie ryzykiem może być także rozumiane jako całość działań związanych z planowaniem, organizowaniem, koordynacją i kontrolą prac realizatorów oraz środków rzeczowych i informacyjnych związanych z aktywnym ograniczaniem przyczyn i następstw zjawisk, które z uwagi na potencjalnie wysokie straty i/lub wysokie prawdopodobieństwo zajścia mogą stanowić istotne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw .
Cechy zbieżne z zarządzaniem ryzykiem wykazuje controlling strategiczny. Strategiczny controlling jest definiowany jako metoda takiego zarządzania przedsiębiorstwem, aby można było osiągnąć nadrzędny cel, jakim jest zabezpieczenie egzystencji przedsiębiorstwa w przyszłości. Rozwijając podane założenie, trzeba dopowiedzieć, iż chodzi o wspieranie lub zapewnienie długotrwałej egzystencji przedsiębiorstwa. Oznacza to więc rozpoznawanie i uwzględnianie przyszłych szans i zagrożeń. Controlling strategiczny charakteryzuje się średnio- i długoterminowością oraz bazowaniem na szansach i unikaniem zagrożeń w przyszłości przy uwzględnieniu planowanych w przyszłości zasobów. Controlling strategiczny bywa pojmowany jako analiza informacji retrospektywnej oraz informacji pochodzącej z otoczenia w celu trafnej estymacji stanów przyszłych . 
Niektóre firmy consultingowe proponują rozumienie zarządzanie ryzykiem jako zbioru ukierunkowanych poczynań mających zapewnić ciągłość działalności (business continuity) . Przy takim założeniu, dokonują też wdrożeń zasad zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. 
Zarządzanie ryzykiem jest postrzegane również jako postępowanie mające na celu kształtowanie struktur, funkcji, procesów w taki sposób aby, przedsiębiorstwo potrafiło skutecznie reagować na pojawiające się ryzyko (czynniki zakłócające) czyli dokonywać ich trafnego rozpoznania i skutecznej eliminacji. 

Dr Sławomir Wyciślak 

Korzystanie z publikacji musi respektować przepisy prawa autorskiego. Przy odwoływaniu się do treści publikacji należy podać dokładne źródło.

Źródła 

de Zeeuw B., Risikomanagementsysteme als Führungsinstrument, IO Management, 4/2000,
Jędralska K., Woźniak - Sobczak B., Controlling strategiczny w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Badania statutowe Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, AE, Katowice 1999.
Gierszewska G. , Zarządzanie strategiczne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000. 
Teczke J.: Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka. Kraków: Prace Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 3/1996
Zimmerman H., de Zeeuw B., Mehr Führungskontrolle in komplexen Organisationen, IO Management, 5/1999;
   

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje