Diagnoza

Terapia 

Profilaktyka  

 

 

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje

 

Publikacje

Metodyka procesu postępowania z ryzykiem korporacji transnarodowych

W zakresie analizy ryzyka występującego w sferze międzynarodowej trudno doszukać się pożądanego instrumentarium diagnostycznego. Takie braki dotyczą również działalności korporacji transnarodowych.
W ramach metodyki procesu postępowania z ryzykiem wyróżnia się następujace etapy:
- diagnoza,
- terapia,
- profilaktyka.
Na etap diagnozy składają się czynności identyfikacji i oceny ryzyka. Terapia sprowadza się do ustalenia czy dokonywać transferu ryzyka, czy też podejmować ryzyko we własnym zakresie. Faza profilaktyki rozpoczyna się kontrolą, a dopełniana jest działaniami prewencyjnymi.
Proces postępowania z ryzykiem można określić jako ciąg następujących po sobie, często wzajemnie uzależnionych działań mających na celu rozpoznanie problemu (niedomagania), określenie sposobów jego rozwiązania, wdrożenie rozwiązań, zapewnienie trwałości uzyskanego stanu poprzez kontrolę, reagowanie na zmiany wychodzące poza założone granice oraz działania edukacyjne.

Dr S. Wyciślak 

Więcej (...)   napisz na adres audytryzyka@op.pl

Korzystanie z publikacji musi respektować przepisy prawa autorskiego. Przy odwoływaniu się do treści publikacji należy podać dokładne źródło. 
   

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje